چشم انداز و ماموریت

چشم انداز شرکت مدیریت تامین منابع حیات آناهیتا عبارت است از: رسیدن به جایگاه یکی از شرکت های برتر دانش محور و تامین کننده مالی چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارایی ها با اتکا به توانمندی های ملی، مدیریتی و سرمایه انسانی در اختیار مجموعه.

ماموریت

  • کسب بالاترین بازده ممکن و بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارایی ها
  • انتخاب بهینه زمینه فعالیت های اقتصادی از میان فرصت های جذاب
  • خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهی نقدی و ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری( با تکیه برایجاد ارزش افزوده )
  • فراهم آوردن زمینه سودآوری بلند مدت و پایدار
  • توانمند سازی و توسعه سرمایه انسانی
  • شفافیت در اهداف، برنامه ها، مبانی تصمیمات، منابع و مصارف برای همه ذینفعان
  • حرکت در راستای منافع ملی و همسو با جهت گیری برنامه توسعه اقتصادی کشور
  • ارتقاء قابلیت های عمومی و تخصصی کارکنان، دانش فنی و بهبود بهره وری سرمایه های انسانی از طریق آموزشهای اثربخش
  • ارتباط مستمر با مشتریان و ایجاد رضایتمندی