پیام مدیریت

امروز برای همه، بودن در شرکت مدیریت تامین منابع پروژه های حیات آناهیتا مایه مباهات و افتخار است. اینک مپحا قرار است یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در کشور باشد و در حال تبدیل شدن به یک شرکت نام آشنا در عرصه کشور می شود. این ثمره تلاش های مپحا در ایجاد توانمندی های لازم به منظور ایجاد فرصت ها بوده که در آینده نزدیک، دستاوردهای آن نمود پیدا خواهد کرد.

این امر به خوبی آشکار است که موفقیت شرکت های زیر مجموعه مپحا منوط به تعامل مناسب و نظارت کارآمد مپحا برآنها می باشد.در این راستا، پیگیری و اجرای نظارت دقیق در سطح شرکت ها از برنامه های روز اول مپحا بوده است.

امیدوارم مپحا در سال های آتی به مقام شرکت های برتر تامین منابع و سرمایه گذاری چند کسب و کاره در اقتصاد ایران دست یابد که بتواند همکاری خود را با شرکت های بین المللی در نقاط مختلف جهان شروع کند که بی شک این امر در سایه همدلی و همکاری همه ذینفعان مپحا چندان دور از دسترس نخواهد بود.